ChinaChina Southern AirlinesCH281930 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน  เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)  ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน  สวนฉวนซาน  ถ้ำทะลุ ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW  ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  หลงเซิน  นาขั้นบันไดหลงจี๋  หมู่บ้านชาวจ้วง  กุ้ยหลิน เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ)  เขาเซียงกง  เมืองหยางซั่ว  ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE) ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)  ร้านผ้าไหม  หยางซั่ว  กุ้ยหลิน  ศาลาเซียวเหยา ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี  ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง ชิมเมนูพิเศษ!! เผือกคริสตัล / ปลาแช่เบียร์ / บุฟเฟ่ต์อาหารพื้นเมือง + ที่พักระดับ 4-5 ดาวท้องถิ่น / ยังไม่รวมตค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
วันเดินทาง: 
8-13 สิงหาคม 62 ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 17,999.-)
วันเดินทาง: 
5-10, 19-24 กันยายน 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง: 
11-16 ตุลาคม 62 ราคา: 17,999.-