ChinaChina Southern AirlinesCH281935 ทัวรืจีน กุ้ยหลิน  เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)  ร้านหยก  สวนฉวนซาน  ถ้ำทะลุ  ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ)  ร้านบัวหิมะ  เขาเซียงกง  เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE) ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)  ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  กุ้ยหลิน  ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง  ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน สนามบินกุ้ยหลิน เมนูพิเศษ!! เผือกคริสตัล / ปลาแช่เบียร์ / บุฟเฟ่ต์อาหารพื้นเมือง + ที่พักระดับ 4-5 ดาวท้องถิ่น **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
วันเดินทาง: 21-25 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 11-15, 25-29 กันยายน 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 9-13, 23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 15,999.-