HongkongHongkong AirlinesHK281913 ทัวร์ฮ่องกง  กระเช้าลอยฟ้านองปิง  พระใหญ่ลันเตา  Citygate Outlets Mall วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เขา  VICTORIA  หาด REPULSE BAY  A Symphony of  Lights ถนนนาธาน  อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...เมนูห่านย่าง / ติ่มซำ

สายการบิน HONGKONG AIRLINES
วันเดินทาง: 28-30 มิถุนายน 62 ราคา: 13,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-)
วันเดินทาง:
19-21 กรกฎาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
9-11, 23-25 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
13-15, 27-29 กันยายน 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
11-13, 24-26 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-