JapanAir Asia XJ2819166 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิสึ  วัดคินคะคุจิ  อิออน จัสโก้ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย นารา  วัดโทไดจิ  ตลาดคุโรมง  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) อิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหมู

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
26-30 มิถุนายน 62 ราคา: 15,999.- (ปรับลดจาก 20,999.-)
วันเดินทาง: 3-7 กรกฎาคม 62 ราคา: 19,999.-