RussiaMahan AirR541910 ทัวร์รัสเซีย สนามบินเตหะราน(แวะเปลี่ยนเครื่อง)  มอสโคว์  สแปร์โร่ฮิลล์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดิน  ถนนอารบัต   เมืองซากอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  โบสถ์ทรินิตี้  ตลาดอิสไมโลโว่ พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  ห้างกุม (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)

สายการบิน MAHAN AIR
วันเดินทาง: 6-11 กรกฎาคม / 27 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
13-18 กรกฎาคม 62 ราคา: 30,999.-

วันเดินทาง: 10-15 สิงหาคม 62าคา: 30,999.-
วันเดินทาง:
17-22 สิงหาคม 62 ราคา: 29,999.-

วันเดินทาง: 7-12 กันยายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
12-17 กันยายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
21-26 กันยายน 62 ราคา: 30,999.-

วันเดินทาง: 5-10, 12-17, 19-24 ตุลาคม 62 ราคา: 31,999.-