fbpx

ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ ไทจง หนานโถว ไทเป เลสโก สงกรานต์ตัวพ่อ (CI) 5วัน 4คืน (ZTPE38) – TW282006

รหัสทัวร์ : TW282006
เดินทาง : Apr - Apr
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์ไต้หวัน วันหยุดสงกรานต์
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  ไทจง  หมู่บ้านสายรุ้ง หนานโถว  วัดเหวิ่นหวู่  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน นั่งกระเช้าเมาคง  ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89)
ช้อป : เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง MITSUI OUTLET PARK
กิน : สเต็กและสลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ / สุกี้ชาบูบุฟเฟ่ต์ / ปลาประธานาธิบดี / เมนูซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา ณ DIN TAI FUNG อาหาร มิชลิน 1 ดาว
พิเศษ : เสี่ยวหลงเปา ณ DIN TAI FUNG อาหาร มิชลิน 1 ดาว / แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน / ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) / นั่งกระเช้าเมาคง / พัก 4 ดาวทุกคืน

TW282006 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เจียอี้  เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต ร้านชาอู่หลง  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  ไทจง  หมู่บ้านสายรุ้ง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หนานโถว  วัดเหวิ่นหวู่  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ร้านเครื่องสำอาง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง วัดหลงซาน  ร้านพายสับปะรด  นั่งกระเช้าเมาคง  ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89)  MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บริการท่านด้วย สเต็กและสลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ / สุกี้ชาบูบุฟเฟ่ต์ / ปลาประธานาธิบดี / เมนูซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา ณ DIN TAI FUNG อาหาร มิชลิน 1 ดาว + แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาวทุกคืน

 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน10-14 / 12-16 (สงกรานต์)29,999
เมษายน
10-14 / 12-16 (สงกรานต์)29,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต DAY PLUS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต SUN HOT SPRING&RESORT หรือเทียบเท่า
3 หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา – ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า
5 วัดหลงซาน – ร้านพายสับปะรด – นั่งกระเช้าเมาคง – ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • DAY PLUS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • SUN HOT SPRING&RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา – ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
 • โรงแรม
 • CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดหลงซาน – ร้านพายสับปะรด – นั่งกระเช้าเมาคง – ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม