fbpx

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เลสโก ยอดหญิงปราบมาร (FD) 6วัน 5คืน (ZCSX07) – CH281974

รหัสทัวร์ : CH281974
เดินทาง : Nov
ระยะเวลา : 6D5N

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 16,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ลำธารแส้ม้าทอง นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สะพานใต้หล้า เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง แกรนด์แคนยอน สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก ถ้ำประตูสวรรค์ สะพานสายรุ้ง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
ช้อป : ถนนคนเดินหวงชิงลู่ ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
กิน : ซีฟู้ด ไวน์แดง ปิ้งย่างเกาหลี สุกี้เห็ด อาหารไทย
พิเศษ : พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น

CH281974 ทัวร์จีน สนามบินฉางซา  ถนนคนเดินหวงชิงลู่  เมืองฉางเต๋อ เมืองจางเจียเจี้ย  ลำธารแส้ม้าทอง  ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน  นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน  สวนจอมพลเฮ่อหลง  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  เขาอวตาร  ลิฟท์แก้วไป๋หลง แกรนด์แคนยอน  สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)  ร้านหยก  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์  เมืองเฟิ่งหวง  สะพานสายรุ้ง  ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง สนามบินฉางซา พิเศษ!! เมนู ซีฟู้ด และไวน์แดง / เมนูปิ้งย่างเกาหลี / สุกี้เห็ด / อาหารไทย + ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉางซา - ถนนคนเดินหวงชิงลู่ - เมืองฉางเต๋อ Days Hotel ระดับ 5 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า
2 เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ - เมืองเฟิ่งหวง Fenghuang Guobin Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ฉางซา Vienna International Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉางซา - ถนนคนเดินหวงชิงลู่ - เมืองฉางเต๋อ
 • โรงแรม
 • Days Hotel ระดับ 5 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง
 • โรงแรม
 • Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย
 • โรงแรม
 • Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ - เมืองเฟิ่งหวง
 • โรงแรม
 • Fenghuang Guobin Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ฉางซา
 • โรงแรม
 • Vienna International Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม