fbpx

ทัวร์พม่า MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ (8M) 4วัน 3คืน ZGMDL-23018M – M2823206

รหัสทัวร์ : M2823206
เดินทาง : Jan-Mar 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์พม่า MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ (8M) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองมัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  มัณฑะเลย์ฮิลล์  เมืองพุกาม  วัดติโลมินโล  วัดมนุหะ  วัดอานันดา  วิหารธรรมมายันจี  ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์  วัดชเวสันดอว์  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารสัพพัญญู  เมืองอมปุระ  สะพานไม้สักอูเบ็ง  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี **ยังไม่รวมค่าประกันสุขภาพพม่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา / Dinner พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินมัณฑะเลย์  เมืองมัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  มัณฑะเลย์ฮิลล์  เมืองพุกาม  วัดติโลมินโล  วัดมนุหะ  วัดอานันดา  วิหารธรรมมายันจี  ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์  วัดชเวสันดอว์  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารสัพพัญญู  เมืองอมปุระ  สะพานไม้สักอูเบ็ง  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  สนามบินมัณฑะเลย์  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยังไม่รวมค่าประกันสุขภาพพม่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม25-2814,990
มีนาคม
25-2814,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์ SHWEPHUY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองพุกาม – วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์ - วัดชเวสันดอว์ GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – เมืองอมปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง SHWEPHUY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์
 • โรงแรม
 • SHWEPHUY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองพุกาม – วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์ - วัดชเวสันดอว์
 • โรงแรม
 • GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – เมืองอมปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง
 • โรงแรม
 • SHWEPHUY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม