fbpx

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ เลทส์โก เสน่ห์จันทร์ EP.2 (WE) 4วัน 3คืน (ZMDL07) – M282004

รหัสทัวร์ : M282004
เดินทาง :
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 12,999 ฿ 10,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดมานุหะ วัดอนันดา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์กุเปียวจี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมยันจี ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี) ระฆังยักษ์มิงกุน เจดีย์มิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) วัดกุโสดอ ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี สะพานไม้สักอูเบ็ง
กิน : พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา 1 มื้อ
พิเศษ : ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

M282004 ทัวร์พม่า เมืองพุกาม วัดมานุหะ วัดอนันดา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง พุกาม เจดีย์กุเปียวจี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมยันจี เมืองมัณฑะเลย์ ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี เมืองมิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี) ระฆังยักษ์มิงกุน เจดีย์มิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) วัดกุโสดอ ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี สะพานไม้สักอูเบ็ง พิเศษ !!! ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ + เมนูกุ้งแม่น้ำเผา


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม07-1014,99910,999
มีนาคม
07-1014,99910,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง BAGAN LANDMARK / GRACIOUS BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 พุกาม – เจดีย์กุเปียวจี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์ SHWEPHUY HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองมัณฑะเลย์ – ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี – เมืองมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี) – ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) – วัดกุโสดอ SHWEPHUY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง
 • โรงแรม
 • BAGAN LANDMARK / GRACIOUS BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พุกาม – เจดีย์กุเปียวจี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์
 • โรงแรม
 • SHWEPHUY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมัณฑะเลย์ – ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี – เมืองมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี) – ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) – วัดกุโสดอ
 • โรงแรม
 • SHWEPHUY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม