fbpx

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน เลสโก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2 (BR) 6วัน 4คืน (ZTPE52) – TW282001

รหัสทัวร์ : TW282001
เดินทาง : Mar - Jun
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก บินดี กินดี ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หนานโถว  วัดเหวิ่นหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  นั่งกระเช้าพาโนราม่า  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ ไทจง ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ช้อป : ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต Mitsui Outlet Park
กิน : ปลาประธานาธิบดี  เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เมนูซีฟู้ด
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว / เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง / ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง

TW282001 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  หนานโถว  วัดเหวิ่นหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  นั่งกระเช้าพาโนราม่า  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ  ร้านชาอู่หลง  ไทจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านสร้อยสุขภาพ  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)  ซีเหมินติง นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ร้านหยก  นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ร้านเครื่องสำอาง  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนู..ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา /บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เมนูซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว / เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง / ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม11-1622,999
มีนาคม
11-1622,999
เมษายน08-13 / 29-04 พ.ค.22,999
เมษายน
08-13 / 29-04 พ.ค.22,999
มิถุนายน03-08 / 10-1519,999
มิถุนายน
03-08 / 10-1519,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เจียอี้ SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต SUN HOT SPRING & RESORT หรือเทียบเท่า
4 ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า
5 นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า
6 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เจียอี้
 • โรงแรม
 • SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • SUN HOT SPRING & RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
 • โรงแรม
 • CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม