fbpx

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เลสโก เช็คอินตัวแม่ (BR) 5วัน 3คืน (ZTPE59) – TW282003

รหัสทัวร์ : TW282003
เดินทาง : Apr - Jun
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยานดัง หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน สายการบิน 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไทจง ไทเป น้ำพุร้อนเป่ยโถว  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ช้อป : ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ด
พิเศษ : หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

TW282003 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  เมืองเจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไทจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  น้ำพุร้อนเป่ยโถว  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ร้านคอสเมติก  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน **ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม05-0917,999
มีนาคม
05-0917,999
เมษายน03-0720,999
16-20 / 23-2719,999
เมษายน
03-0720,999
16-20 / 23-2719,999
พฤษภาคม07-11 / 13-1719,999
21-25 / 28-01 มิ.ย.18,999
พฤษภาคม
07-11 / 13-1719,999
21-25 / 28-01 มิ.ย.18,999
มิถุนายน25-2917,999
มิถุนายน
25-2917,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้ SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต SUN HOT SPRING & RESORT หรือเทียบเท่า
4 ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – น้ำพุร้อนเป่ยโถว – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง FUHSIN HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้
 • โรงแรม
 • SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • SUN HOT SPRING & RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – น้ำพุร้อนเป่ยโถว – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
 • โรงแรม
 • FUHSIN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม