fbpx

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2 (TG) 4วัน 3คืน (ZTPE20) – TW282002

รหัสทัวร์ : TW282002
เดินทาง : Mar - Jun
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ไต้หวัน การบินไทย 4วัน 3คืน เที่ยว 2 อุทยานดัง ชมซากุระ (ตามฤดูกาล)
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว 
ช้อป : ตลาดปลาไทเป ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต MITSUI OUTLET PARK
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เมนูซีฟู้ด
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พัก 4 ดาว + ชมซากุระ (ในช่วงฤดู)

TW282002 ทัวร์ไต้หวัน เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง (ชมซากุระตามฤดูกาล)  เจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตลาดปลาไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  COSMETIC SHOP  ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เมนูซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พัก 4 ดาว **ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี ทุกท่านจะสามารถชมดอกซากุระบานสะพรั่งสวยงามได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆด้วย**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม05-08 / 26-2919,999
มีนาคม
05-08 / 26-2919,999
เมษายน30-03 พ.ค.20,999
10-1326,999
12-1528,999
23-2619,999
เมษายน
30-03 พ.ค.20,999
10-1326,999
12-1528,999
23-2619,999
พฤษภาคม03-06 / 31-03 มิ.ย.20,999
14-1719,999
พฤษภาคม
03-06 / 31-03 มิ.ย.20,999
14-1719,999
มิถุนายน18-2119,999
มิถุนายน
18-2119,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้
 • โรงแรม
 • SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
 • โรงแรม
 • SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม