fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA HAVE FUN (XJ) 6วัน 4คืน KIX26 – J5423459

รหัสทัวร์ : J5423459
เดินทาง : May-Jun 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA HAVE FUN (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดโทไดจิ  สวนสาธารณะนารา  MITSUI OUTLET   NABANA NO SATO   วัดโอสุคันนอน  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี  ย่านชินไซบาชิ   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  รถไฟ HANKAI   ศาลเจ้าสุมิโยชิ   RINKU PREMIUM OUTLET
กิน : พิเศษ ! บุฟเฟต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : ชมสวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย / นั่งรถไฟโบราณ Henkai / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal / นอนโอซาก้า 3 คืน นาโกย่า 1 คืน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   สนามบินคันไซ  วัดโทไดจิ  สวนสาธารณะนารา  MITSUI OUTLET   NABANA NO SATO   วัดโอสุคันนอน  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี  ย่านชินไซบาชิ   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  รถไฟ HANKAI   ศาลเจ้าสุมิโยชิ   RINKU PREMIUM OUTLET  สนามบินคันไซ  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม12-17 / 15-20 / 21-2639,999
พฤษภาคม
12-17 / 15-20 / 21-2639,999
มิถุนายน21-26 / 28-3 ก.ค.39,999
มิถุนายน
21-26 / 28-3 ก.ค.39,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)         
2 สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ – สวนสาธารณะนารา – MITSUI OUTLET - NABANA NO SATO TOKAI CITY HOTEL, NAGOYA หรือเทียบเท่า
3 วัดโอสุคันนอน – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี - ย่านชินไซบาชิ CHISAN STD SHINIMAMIYA, OSAKA หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) CHISAN STD SHINIMAMIYA, OSAKA หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – รถไฟ HANKAI - ศาลเจ้าสุมิโยชิ – RINKU PREMIUM OUTLET KANSAI AIRPORT WASHINTON, OSAKA หรือเทียบเท่า
6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)         
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ – สวนสาธารณะนารา – MITSUI OUTLET - NABANA NO SATO
 • โรงแรม
 • TOKAI CITY HOTEL, NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดโอสุคันนอน – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี - ย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • CHISAN STD SHINIMAMIYA, OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • CHISAN STD SHINIMAMIYA, OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – รถไฟ HANKAI - ศาลเจ้าสุมิโยชิ – RINKU PREMIUM OUTLET
 • โรงแรม
 • KANSAI AIRPORT WASHINTON, OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม