fbpx

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เลสโก คุ้มเว่อร์ตัวแม่ EP.3 (CI) 4วัน 3คืน (ZTPE37) – TW282007

รหัสทัวร์ : TW282007
เดินทาง :
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว ราคาถูก บิน full service แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน / พัก 4 ดาวทุกคืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 14,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)  วัดหลงซาน ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง  หนานโถว  ร้านกาแฟ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่
ช้อป : ซีเหมินติง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดปลาไทเป ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต Mitsui Outlet Park
กิน : เมนูซีฟู้ด / บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี
พิเศษ : แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว + พัก 4 ดาวทุกคืน

TW282007 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)  ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)  ร้านเครื่องสำอาง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน  ร้านสร้อยสุขภาพ  ตลาดปลาไทเป  ร้านพายสับปะรด  ไทจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง  หนานโถว  ร้านกาแฟ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! เมนูซีฟู้ด / บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี + แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว + พัก 4 ดาวทุกคืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคาตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า
2 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านเครื่องสำอาง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต EASTERN HOTELS & RESORT หรือเทียบเท่า
3 วัดหลงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – ร้านพายสับปะรด – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต TALMUD HOTEL หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ร้านกาแฟ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
 • โรงแรม
 • CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านเครื่องสำอาง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • EASTERN HOTELS & RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดหลงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – ร้านพายสับปะรด – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • TALMUD HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ร้านกาแฟ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม