fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ EP.2 (CI) 4วัน 3คืน ZGTPE-2309CI – TW2823371

รหัสทัวร์ : TW2823371
เดินทาง : Mar-Oct 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ EP.2 (CI) 4วัน 3คืน




ราคาเริ่มต้น

฿ 21,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้





ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองไทเป  วัดหลงซาน  ซีเหมินติง  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  สวนองุ่นบราซิล เมืองไทจง  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  อุทยานธรณีเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น  ร้านเจอเมเนียม  ร้านขนมพายสับปะรด  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ร้านเครื่องสำอางค์
กิน : เมนูพิเศษ บุฟเฟต์หมาล่า ชาบูหม้อไฟ / ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาว 2 คืน + แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเถาหยวน  เมืองไทเป  วัดหลงซาน  ซีเหมินติง  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  สวนองุ่นบราซิล เมืองไทจง  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  อุทยานธรณีเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น  ร้านเจอเมเนียม  ร้านขนมพายสับปะรด  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ร้านเครื่องสำอางค์  สนามบินเถาหยวน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน27-3021,990
เมษายน
27-3021,990
พฤษภาคม11-1423,990
18-21 / 25-2821,990
พฤษภาคม
11-1423,990
18-21 / 25-2821,990
มิถุนายน1-421,990
22-2522,990
มิถุนายน
1-421,990
22-2522,990
กรกฎาคม13-1621,990
27-30 (วันเฉลิม ร.10)23,990
กรกฎาคม
13-1621,990
27-30 (วันเฉลิม ร.10)23,990
สิงหาคม10-13 (วันแม่)23,990
สิงหาคม
10-13 (วันแม่)23,990
กันยายน7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-1 ต.ค.21,990
กันยายน
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-1 ต.ค.21,990
ตุลาคม5-821,989
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
19-22 / 26-2922,990
ตุลาคม
5-821,989
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
19-22 / 26-2922,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง CHATEAU DE CHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้านเครื่องสำอางค์ – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
 • โรงแรม
 • CHATEAU DE CHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้านเครื่องสำอางค์ – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม