fbpx

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก สละโสดตัวแม่ (XW) 5วัน 3คืน (TPE05) – TW281955

รหัสทัวร์ : TW281955
เดินทาง : Mar - Mar
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,878

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านกาแฟ เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป วัดเสียไห่เฉิงหวง ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) ร้านคอสเมติก ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ซีเหมินติง
ช้อป : ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง
กิน : แซนวิช + ชาไต้หวัน + ชาบูไต้หวัน +เสี่ยวหลงเปา + ซีฟู้ด
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 4 ดาว 1 คืน

TW281955 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ร้านกาแฟ  เมืองไทจง  หมู่บ้านสายรุ้ง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  วัดเสียไห่เฉิงหวง  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)  ร้านคอสเมติก  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ…บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / เมนูซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 4 ดาว 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์23-2713,878
29-04 มี.ค.14,878
กุมภาพันธ์
23-2713,878
29-04 มี.ค.14,878
มีนาคม02-06 / 07-11 / 09-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-2714,878
05-09 / 12-16 / 19-2315,878
มีนาคม
02-06 / 07-11 / 09-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-2714,878
05-09 / 12-16 / 19-2315,878ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
2 สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต TALMUD HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า
4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง EASTERN HOTEL & RESORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • TALMUD HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง
 • โรงแรม
 • EASTERN HOTEL & RESORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม