fbpx

ทัวร์ไต้หวัน ชมซากุระ มหัศจรรย์ TAIWAN ไทเป หนานโถว ไถจง (VZ) 4วัน 3คืน BT-TPE36-VZ – TW0923030

รหัสทัวร์ : TW0923030
เดินทาง : Feb - Mar 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ไต้หวัน ชมซากุระ มหัศจรรย์ TAIWAN ไทเป หนานโถว ไถจง (VZ) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ไทเป  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคมต่อ 4 ท่าน)  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ชมซากุระวัดอูจี  เทียนหยวน  เมืองหนานโถว  ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองไถจง  ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต  หมู่บ้านสายรุ้ง  เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ศูนย์เครื่องสำอาง  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต  ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก / ชมซากุระ / ที่พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเถาหยวน  ไทเป  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคมต่อ 4 ท่าน)  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ชมซากุระวัดอูจี  เทียนหยวน  เมืองหนานโถว  ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองไถจง  ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต  หมู่บ้านสายรุ้ง  เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ศูนย์เครื่องสำอาง  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต  ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) สนามบินเถาหยวน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็มกรุ๊ป17,999
มีนาคม
เต็มกรุ๊ป17,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคมต่อ 4 ท่าน) • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น The Loft Seaside Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว* เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
2 ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ชมซากุระวัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ร้านชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไถจง • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต HOLIDAY INN EXPRESS หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง) มาตรฐานไต้หวัน
3 เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต PAPA WHALE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
4 ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคมต่อ 4 ท่าน) • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • โรงแรม
 • The Loft Seaside Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว* เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ชมซากุระวัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ร้านชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไถจง • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN EXPRESS หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง) มาตรฐานไต้หวัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • PAPA WHALE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม