fbpx

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN SAKURA SEASON 2023 เที่ยว 2 อุทยาน (VZ) 5วัน 4คืน BT-TPE46-VZ – TW0923129

รหัสทัวร์ : TW0923129
เดินทาง : Feb-Mar 2023
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN SAKURA SEASON 2023 เที่ยว 2 อุทยาน (VZ) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 18,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ไทเป   ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคม/4 ท่าน)  ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น  แช่น้ำแร่  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  วัดอูจี เทียนหยวน  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  ร้านชา  นั่งรถไฟอาลีซาน  เมืองไถจง  Miyahara Ice Cream  ตลาดฟ่งเจี๋ย   หมู่บ้านสายรุ้ง  ไทเป  ร้านพายสัปปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน   ตลาดซีเหมินติง   ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง  DUTY FREE  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : แช่น้ำแร่ภายในห้องพักแบบส่วนตัว 1 คืน / พัก 4 ดาวทุกคืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเถาหยวน  ไทเป   ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคม/4 ท่าน)  ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น  แช่น้ำแร่  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  วัดอูจี เทียนหยวน  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  ร้านชา  นั่งรถไฟอาลีซาน  เมืองไถจง  Miyahara Ice Cream  ตลาดฟ่งเจี๋ย   หมู่บ้านสายรุ้ง  ไทเป  ร้านพายสัปปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน   ตลาดซีเหมินติง   ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง  DUTY FREE  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)  สนามบินเถาหยวน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็ม23,999
มีนาคม
เต็ม23,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคม/4 ท่าน) • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • แช่น้ำแร่ The Loft Seaside Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว* เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
2 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • วัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองเจียอี้ Tsun Huang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว* เมืองเจียอี้ มาตรฐานไต้หวัน
3 ร้านชา • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ตลาดฟ่งเจี๋ย Park Lane Inn Hotel 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองไถจง มาตรฐานไต้หวัน
4 หมู่บ้านสายรุ้ง • ไทเป • ร้านพายสัปปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง PAPA WHALE Hotel 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
5 ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง • DUTY FREE • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) • สนามบินเถาหยวน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคม/4 ท่าน) • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • แช่น้ำแร่
 • โรงแรม
 • The Loft Seaside Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว* เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • วัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองเจียอี้
 • โรงแรม
 • Tsun Huang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว* เมืองเจียอี้ มาตรฐานไต้หวัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านชา • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ตลาดฟ่งเจี๋ย
 • โรงแรม
 • Park Lane Inn Hotel 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองไถจง มาตรฐานไต้หวัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไทเป • ร้านพายสัปปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง
 • โรงแรม
 • PAPA WHALE Hotel 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง • DUTY FREE • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) • สนามบินเถาหยวน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม