fbpx

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ใครไม่เปย์…ไทเป (VZ) 4วัน 3คืน TPE01 – TW5422484

รหัสทัวร์ : TW5422484
เดินทาง : Nov 2022 - Mar 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ใครไม่เปย์...ไทเป (VZ) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคม ต่อ 4 ท่าน)  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  เมืองหนานโถว  ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  เมืองไถจง  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองไทเป  ร้านพายสัปปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก  วัดหลงซาน  ร้านเครื่องสำอาง  ย่านซีเหมินติง  ร้าน GERMANIUM  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) 
กิน : ปลาประธานาธิบดี / ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : แช่น้ำแร่ภายในห้องพักแบบส่วนตัว

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  ท่าอากาศยานเถาหยวน  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคม ต่อ 4 ท่าน)  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  เมืองหนานโถว  ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  เมืองไถจง  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองไทเป  ร้านพายสัปปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก  วัดหลงซาน  ร้านเครื่องสำอาง  ย่านซีเหมินติง  ร้าน GERMANIUM  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ท่าอากาศยานเถาหยวน  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็มกรุ๊ป17,999
มีนาคม
เต็มกรุ๊ป17,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคม ต่อ 4 ท่าน) THE LOFT SEASIDE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต REGAL INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองไถจง
3 เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง HOTEL PAPA WHALE ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองไทเป
4 ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (1 โคม ต่อ 4 ท่าน)
 • โรงแรม
 • THE LOFT SEASIDE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • REGAL INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองไถจง
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง
 • โรงแรม
 • HOTEL PAPA WHALE ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองไทเป
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม