fbpx

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN เทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ (VZ) 5วัน 4คืน BT-TPE65-VZ – TW0923367

รหัสทัวร์ : TW0923367
เดินทาง : Mar-Oct 2023
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN เทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ (VZ) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเจียอี้  ชิมชาอู่หลง  นั่งรถไฟอาลีซาน  Miyahara Ice Cream  เมืองไถจง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต  โรงละครแห่งชาติไถจง  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา    เมืองไทเป  ร้านพายสับประรด  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต   เมืองนิวไทเป  อุทยานเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองไทเป  GERMANIUM  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านเครื่องสำอาง 
กิน : พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : เที่ยวครบ 2 อุทยานดัง อาลีซาน+เย๋หลิว

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  เถาหยวน ประเทศไต้หวัน  เมืองเจียอี้  ชิมชาอู่หลง  นั่งรถไฟอาลีซาน  Miyahara Ice Cream  เมืองไถจง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต  โรงละครแห่งชาติไถจง  เมืองหนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา    เมืองไทเป  ร้านพายสับประรด  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต   เมืองนิวไทเป  อุทยานเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  เมืองไทเป  GERMANIUM  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านเครื่องสำอาง  สนามบินเถาหยวน   สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน27-1 พ.ค. (วันแรงงาน)23,999
เมษายน
27-1 พ.ค. (วันแรงงาน)23,999
พฤษภาคม11-15 / 25-2919,999
พฤษภาคม
11-15 / 25-2919,999
มิถุนายน1-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)22,999
8-1220,999
22-2619,999
29-3 ก.ค.18,999
มิถุนายน
1-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)22,999
8-1220,999
22-2619,999
29-3 ก.ค.18,999
กรกฎาคม6-10 / 20-2418,999
13-1719,999
27-31 (วันเฉลิม ร.10)22,999
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)23,999
กรกฎาคม
6-10 / 20-2418,999
13-1719,999
27-31 (วันเฉลิม ร.10)22,999
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)23,999
สิงหาคม17-21 / 31-4 ก.ย.19,999
24-2820,999
10-14 (วันแม่)23,999
สิงหาคม
17-21 / 31-4 ก.ย.19,999
24-2820,999
10-14 (วันแม่)23,999
กันยายน14-18 / 21-2519,999
7-11 / 28-2 ต.ค.20,999
กันยายน
14-18 / 21-2519,999
7-11 / 28-2 ต.ค.20,999
ตุลาคม5-919,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,999
19-23 (วันปิยมหาราช)22,999
ตุลาคม
5-919,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,999
19-23 (วันปิยมหาราช)22,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองเจียอี้ Ren Yi Lake Hotel หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
2 ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • Miyahara Ice Cream • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
3 โรงละครแห่งชาติไถจง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
4 เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
5 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ร้านเครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองเจียอี้
 • โรงแรม
 • Ren Yi Lake Hotel หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • Miyahara Ice Cream • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โรงละครแห่งชาติไถจง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
 • โรงแรม
 • RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ร้านเครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม