fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO LUXURY (TG) 5วัน 3คืน (NRT09) – J5419225

รหัสทัวร์ : J5419225
เดินทาง :
ระยะเวลา : 30

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ Nikko โตเกียว LUXURY การบินไทน 5 วัน 3คืน




ราคาเริ่มต้น

฿ 39,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้





ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สะพานแขวนมิชิมะ กระเช้าคาจิ คาจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ นิกโก้ ทะเลสาบซูเซ็นจิ น้ำตกเคกอน สะพานแดงชินเคียว ศาลเจ้าโทโชกุ วัดนาริตะ
ช้อป : โกเทมบะเอ้าท์เลท โอไดบะ อิออน นาริตะมอลล์ Shisui Outlet
กิน : บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์  
พิเศษ : แช่น้ำแร่ออนเซ็น /นอนโตเกียว1 คืน

J5419225 ทัวร์ญี่ปุ่น สะพานแขวนมิชิมะ กระเช้าคาจิ คาจิ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค โกเทมบะ เอ้าท์เลท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ โอไดบะ นอนโตเกียว1 คืน นิกโก้ ทะเลสาบซูเซ็นจิ น้ำตกเคกอน สะพานแดงชินเคียว ศาลเจ้าโทโชกุ อิออน นาริตะมอลล์ นาริตะ วัดนาริตะ Shisui Outlet (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์  


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้



ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)    (-/-/-)
2 สนามบิน นาริตะ – สะพานแขวนมิชิมะ – กระเช้าคาจิ คาจิ – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เลท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์  ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)    (-/L/D) Hotel
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ   –  โอไดบะ – นอนโตเกียว (B/L/-) Hotel
4 นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น้ำตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว –  ศาลเจ้าโทโชกุ  – อิออน นาริตะมอลล์ – นาริตะ    (B/L/-) Hotel
5 วัดนาริตะ – Shisui Outlet – สนามบินนานาชาตินาริตะ  - สุวรรณภูมิ     (B/-/-)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)    (-/-/-)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบิน นาริตะ – สะพานแขวนมิชิมะ – กระเช้าคาจิ คาจิ – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เลท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์  ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)    (-/L/D)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ   –  โอไดบะ – นอนโตเกียว (B/L/-)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น้ำตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว –  ศาลเจ้าโทโชกุ  – อิออน นาริตะมอลล์ – นาริตะ    (B/L/-)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดนาริตะ – Shisui Outlet – สนามบินนานาชาตินาริตะ  - สุวรรณภูมิ     (B/-/-)
 • โรงแรม