fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ เลสโก โชกุน (SL) 5วัน 3คืน (ZNRT13) – J2820121

รหัสทัวร์ : J2820121
เดินทาง : Jun - Jun
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 18,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาริตะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน)
ช้อป : โกเทมบะ เอาท์เล็ต ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ : แช่ออนเซ็น

J2820121 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / แช่ออนเซ็น


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน03-0720,999
04-08 / 05-09 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 24-28 / 25-2919,999
26-3018,999
มิถุนายน
03-0720,999
04-08 / 05-09 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 24-28 / 25-2919,999
26-3018,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2 นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • โรงแรม
 • FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน)
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม