ขั้นตอนการลง visit japan 2022-2023

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 นักท่องเที่ยว ที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่นจะต้องลง visit japan แทนการลง MySOS โดยมีขั้นตอน ดังนี้