ChinaThai AirwaysCH281943 ทัวร์จีน สนามบินฉางซุย คุนหมิง  เมืองเสี่ยงยิน เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  ช่องเขาเสือกระโจน  วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)  เมืองเก่าจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)  โชว์จางอี้โหม่ว (รวมตั๋วชมโชว์)  อุทยานน้ำหยก  เมืองเสี่ยงยิน เมืองคุนหมิง  ร้านบัวหิมะ  เมืองโบราณกวนตู้  ร้านหยก ร้านชา  วัดหยวนทง  ร้านผ้าไหม  พิเศษ!! เมนู สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ดไก่ดำ + ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 15-20 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-)
วันเดินทาง:
7-12 สิงหาคม 62 ราคา: 20,999.- (ปรับลดจาก 22,999.-)

วันเดินทาง: 5-10, 19-24 กันยายน / 26 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง: 11-16, 12-17, 18-23, 19-24 ตุลาคม 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
25-30 ตุลาคม 62 ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง: 8-13, 14-19, 15-20, 21-26, 22-27 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 62 ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง: 5-10, 6-11 ธันวาคม 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
7-12, 19-24 ธันวาคม 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง:
26-31 ธันวาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-2 มกราคม / 29 ธันวาคม-3 มกราคม 63 ราคา: 29,999.-