ขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ สำหรับคนต่างด้าว

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ สำหรับคนต่างด้าว (บางประเทศ) สาสามรถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ หรือติดต่อกับทางสถานฑูตเกาหลีใต้ เพื่อสอบเกี่ยวกับข้อมูลว่าประเทศไหนบ้างที่ต้องยื่นขอ VISA ก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้

เอกสารยื่นขอ VISA เข้าประเทศเกาหลีใต้ กรณีถือ passport ต่างด้าว (สำหรับ passport บางประเทศที่ต้องยื่น VISA ก่อนเข้าประเทศเกาหลีใต้)

  • Passport ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (Passport ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับ และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า)
  • Work Permit และ สำเนา 1 ชุด (สำหรับกรณีที่ ผู้ขอ Visa ทำงานในไทย) / ใบรับรองนักเรียน หรือนักศึกษา และ Transcript เป็นภาษาอังกฤษ และสำเนา 1 ชุด (สำหรับ นักเรียน และนักศึกษา)
   ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ออกจากบริษัทฯ ประทับตรา พร้อมลายเซ็น ผู้มีอำนาจลงนาม ต้องระบุตำแหน่ง และเงินเดือนปัจจุบัน และวันเริ่มงาน หรืออายุการทำงาน (สำหรับพนักงานบริษัทฯ)
  • หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ)
  • จดหมายเชิญ (สำหรับกรณีที่มีเพื่อน หรือญาติ พำนักอยู่ในประเทศเกาหลีใต้) พร้อมสำเนา Passport หรือบัตรประชาชน ของผู้เชิญ
  • หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก (ต้องออกโดยธนาคารเท่านั้น) Bank Statement และ Bank Guarantee
  • หลักฐานการจองโรงแรม (ถ้ามี)
  • ตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
  • ตราประทับรีเอ็นทรี เพอร์มิท ที่รับจาก ตม. ประเทศไทย และสำเนา 1 ชุด
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอ VISA
  • รูปถ่ายสี ขนาด 2×2 นิ้ว 1 รูป (พื้นหลังสีขาว)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงานของญาติ (กรณีผู้ขอ Visa ไม่ได้ทำงาน)
 • กรอกแบบฟอร์มขอ วีซ่าประเทศเกาหลีใต้ download ได้ที่นี่ 
 • เอกสารที่ทางบริษัททัวร์ ต้องเตรียมให้เพิ่มเติม
 • หนังสือรับรองการเป็นลูกทัวร์ (ระบุว่าบุคคลท่านนี้ จะร่วมเดินทางกับทางทัวร์จริง)
 • รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เกาหลี
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัททัวร์ในประเทศไทย
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัททัวร์ในประเทศเกาหลีใต้

*** การยื่นขอ VISA ผู้ขอต้องเดินทางไปยื่นขอด้วยตนเองเท่านั้น***
ที่อยู่สถานทูตเกาหลี : เลขที่ 23 ถนนเทียนร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 (อยู่ติดกับ สยามนิรมิตร)
โทรศัพท์ 0-2247-7537-41 แฟกซ์ 0-2247-7535

Application time 8.30-10.30 am from Monday to Friday
Receiving time 13.30 – 16.00pm
ใช้เวลาทำประมาณ 3-5 วันทำการ
สถานฑูตอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมได้ภายหลังจากคุณยื่นเอกสารขอ visa แล้ว

=============

ทางบริษัท ไม่รับทำ VISA เข้าเกาหลี ของลูกค้าต่างดาว ท่านไหน ที่มีวีซ่าแล้ว สามารถจองทัวร์เกาหลีได้ที่ >> ทัวร์เกาหลี
Passport คนไทย เข้าประเทศเกาหลีใต้ได้ 90 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า