JapanAir Asia XJ5419173 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ปราสาททอง  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  อิออน มอลล์ ปราสาทนาโกย่า  ช้องปิ้ง ซากาเอะ  DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท  อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย ในเมืองนาโกย่า (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ...เมนูนาเบะ บุฟเฟ่ต์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
23-27, 26-30 มิถุนายน 62 ราคา: 14,889.- (ปรับลดจาก 18,999.-)